Chính sách của MG Việt Nam không có phần gia hạn bảo hành.